2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

29.11.2021 Tarihli Duyuru Dosyası

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

 

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 23 KASIM 2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 16 ARALIK 2021 tarihinde, Perşembe günü saat: 10:00’da, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/501 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*)  ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                  NACİ ASLAN                      

 

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 2. 2020 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 3. 2020 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
 6. 2021 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
 7. Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
 9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
 10. Dilek ve temenniler.
 11. Kapanış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Asmar Holding Anonim Şirketi’nin, 16 ARALIK 2021 tarihinde Perşembe günü saat 10:00 ‘daGiyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/501 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleriimzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.

 

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

08.04.2021 Tarihli Duyuru Dosyası

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET 

 

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere, 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını  26 NİSAN 2021 tarihinde, Pazartesi günü saat: 14:00’de Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/501 Esenler/İSTANBUL ( Tel: 0 212 2455295, Fax: 0 212 2510979) adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirecektir. 

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*)  ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

 

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                     NACİ ASLAN 

 

2021 FAALİYET YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 • Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 • 2019 yılı ve öncesi yılları karlarının dağıtılmasının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun karın dağıtımı ve karın dağıtılma zamanlarının belirlemesi konularında yetkilendirilmesi
 • Şirket esas sözleşmesine “Bildirimler” başlıklı 20. maddesinin eklenmesi ve esas sözleşmeye aşağıdaki şekilde madde eklenmesi

 

YENİ ŞEKLİ

 1. Bildirimler

Şirket pay defterinde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde ilgili pay sahibi 3 gün içerisinde söz konusu değişikliği Şirket’e bildirir ve Şirket kayıtlarında gerekli güncellemeler yapılır. Bu güncellemenin yapılmaması ve/veya bildirimin gecikmesi nedeniyle eski adrese yapılan tebligatlar usulen geçerli addedilecektir.

Ayrıca, işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu tahtındaki duyuru ve bildirimler bakımından pay sahiplerine KEP (kayıtlı elektronik posta) ve/veya UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) aracılığı ile bildirimde bulunulması da yeterli sayılacaktır. Pay sahiplerinin KEP ve/veya UETS adreslerini şirkete bildirmeleri zorunludur.

 • Dilek ve temenniler.
 • Kapanış.

 

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Asmar Holding Anonim Şirketi’nin 26 NİSAN 2021 tarihinde Pazartesi Günü saat 14:00’de Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/501 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………’yı temsilci olarak tayin ettim/ettik.

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

 

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

11.02.2020 Tarihli Duyuru Dosyası

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

 

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere, 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 04 MART 2021 tarihinde, Perşembe günü saat: 11:00’de, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/501 Esenler/İSTANBUL ( Tel: 0 212 2455295, Fax: 0 212 2510979) adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*)  ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

 

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                     NACİ ASLAN            MÜZEYYEN ASLAN          

 

2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 2. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 971440 sicil numarasıyla kayıtlı, 2360810310 Vergi kimlik numaralı Çeliken Demir Çelik Enerji ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi’ndeki Tacettin ASLAN’a ait 100.000 Adet payın tamamının satınalınması hususunun görüşülmesi ve bu hususta Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
 3. İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç köyü, 246 Ada, 2 Parselde bulunan 22.006,23 m2 arsanın İstanbul Ticaret Sicili’nde 623310-0 sicil numarasında kayıtlı ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ’ne YTTK Md. 408 gereğince satılması hususunun görüşülmesi ve karara göre bu hususta Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
 4. Dilek ve temenniler.
 5. Kapanış

 

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Asmar Holding Anonim Şirketi’nin,  04 MART 2021 tarihinde Perşembe günü saat 11:00 ‘de  Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/501 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri  imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaya Miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

 

2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

11.09.2020 Tarihli Duyuru Dosyası

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 02 EYLÜL 2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28 EYLÜL 2020 tarihinde, Pazartesi günü saat: 13:00’de, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/501 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*)  ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                 NACİ ASLAN                     

 

2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

 

 1. Şirket iştiraklerimizden, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 1852/4 sicil numarası ile kayıtlı bulunan KARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin Türk Ticaret Kanunun 159 vd maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddeleri kapsamında bütün malvarlığını, alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden şirketimize isabet eden kısmının tam bölünme yoluyla iştiraklerimizden 623310 sicil nolu Aslan Gayrimenkul A.Ş. ve  221018 ticaret sicil numaralı Gürsan Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ne  devredilmesi konusunun görüşülmesi  ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda yetkilendirme,

 

 1. Dilek ve temenniler.

 

 1. Kapanış

 

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Asmar Holding Anonim Şirketi’nin,  28 EYLÜL 2020 tarihinde Pazartesi günü saat 13:00 ‘da  Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/501 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri  imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

07.09.2020 Tarihli Duyuru Dosyası

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 28 AĞUSTOS 2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25 EYLÜL 2020 tarihinde, Cuma günü saat: 10:00’da, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/501 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*)  ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                  NACİ ASLAN                      

 

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 2. 2019 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 3. 2019 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 4. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
 6. 2020 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
 7. Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
 11. Dilek ve temenniler.
 12. Kapanış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Asmar Holding Anonim Şirketi’nin,25 EYLÜL 2020 tarihinde Cumagünü saat 10:00 ‘daGiyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/501 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleriimzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

08.11.2019 Tarihli Duyuru Dosyası

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVETŞirketimizin Yönetim Kurulu’nun 16/10/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden 29 Kasım 2019 tarihinde,  Cuma günü saat14:00’de Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/501 Esenler/ İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.


Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu rica olunur.

Saygılarımızla,


ASMAR HOLDİNG  ANONİM  ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                 MÜZEYYEN ASLAN              


2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,Toplantı tutanağının imzalanması için, toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 2. 2018 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 3. 2018 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 4. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
 6. 2019 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
 7. Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
 9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
 10. Dilek ve temenniler.
 11. Kapanış

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Asmar Holding Anonim Şirketi’nin 29 Kasım 2019 tarihinde Cuma günü,                   saat 14:00’de   Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No : 108 Kat : 8/501                                  Esenler / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgelerin imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ................................................................................................'nü temsilci tayin ettim/ettik.  


Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi : 

Adresi :


NOT : Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

04.10.2018 Tarihli Duyuru Dosyası

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 21/09/2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24 Ekim 2018 tarihinde, Çarşamba günü saat: 14:00’de, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/501 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*)  ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

YILMAZ ASLAN     NACİ ASLAN                         MÜZEYYEN ASLAN

 

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 2. 2017 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 3. 2017 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 4. 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
 6. 2018 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
 7. Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
 9. Bağış ve Yardımların karara bağlanması,
 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
 11. Dilek ve temenniler.
 12. Kapanış

 

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Asmar Holding Anonim Şirketi’nin,24 Ekim 2018 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00 ‘deGiyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/501 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleriimzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.

 

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaya Miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

 • Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.